VIII Festiwal Piosenki Gitarowej
Edycja Autorska

Regulamin Festiwalu

 1. Organizatorem VIII Festiwalu Piosenki Gitarowej (dalej "festiwal" lub "konkurs") jest Katarzyna Melcher, autorka kanału YouTube "Chwyty Dozwolone" we współpracy z Lune Systems B.V., wydawcą serwisu internetowego Wywrota.pl, z siedzibą w Amsterdamie, Hullenbergweg 280 wpisany do rejestru izby handlowej pod numerem KvK 64810984.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie, jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w konkursie i ewentualne wydanie w nim nagród.
 3. Fundatorem nagród w konkursie są Organizatorzy oraz Sponsorzy.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  - napisać słowa i melodię piosenki
  - nagrać jej wykonanie akompaniując sobie na gitarze bądź ukulele
  Ważne, aby na nagraniu było widać twarz i cały instrument. Film nie może być edytowany (żadnych pogłosów, cięć, napisów itp.). Nie można korzystać z gotowych podkładów/playbacków. Piosenka powinna być napisana w języku polskim.
 5. Plik należy wysłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie festiwalu do 15 października 2021.
 6. Film powinien mieć długość między 2-4 minut. Powinien być nagrany w dobrej jakości w układzie horyzontalnym. Film nie może być edytowany (żadnych pogłosów, cięć, napisów itp.). Formularz zgłoszeniowy nie ma ograniczeń dotyczących rozmiaru przesyłanego filmu. Możesz przesłać film bezpośrednio z telefonu.
 7. Jury konkursu rozdysponuje wśród uczestników konkursu punkty, które będzie można wymienić na produkty w sklepie internetowym Rock&Roll.
 8. Pula nagród do rozdysponowania przez jurorów wynosi 3000 zł.
 9. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 listopada 2021 roku.
 10. Zwycięzcy konkursu dostaną kody promocyjne do wykorzystania w sklepie internetowym Rock&Roll. Kody zostaną wysłane na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału puli nagród.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do ocenzurowania fragmentów utworu oraz do wykluczenia z konkursu nagrań o niskiej wartości artystycznej.
 13. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej najpóźniej 7 dni po zakończeniu konkursu. Dodatkowo, na podane przez Zwycięzców adresy mailowe zostaną wysłane wiadomości z instrukcją odbioru nagrody.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
 15. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do udziału w festiwalu wyraża zgodę na publikację na kanale Śpiewnika Wywroty oraz na stronie spiewnik.wywrota.pl nadesłanego filmu wraz z imieniem i nazwiskiem lub wybranym pseudonimem artystycznym.
 16. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
 17. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: spiewnik@wywrota.pl
 18. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 19. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres email spiewnik@wywrota.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres email i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
 20. Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy są zbierane i będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji.
 21. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 22. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 23. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.
 24. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.

Chwyty Dozwolone Śpiewnik Wywroty Rock and Roll Luminator
logo festiwalu zaprojektowane przez macrovector - www.freepik.com