IX Festiwal Piosenki Gitarowej
Edycja Bluesowa

Regulamin Festiwalu

 1. Organizatorem IX Festiwalu Piosenki Gitarowej (dalej "festiwal" lub "konkurs") jest Katarzyna Melcher, autorka kanału YouTube "Chwyty Dozwolone" we współpracy z Lune Spółka z o.o., wydawcą serwisu internetowego Wywrota.pl, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 3/b wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000904967.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie, jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w konkursie i ewentualne wydanie w nim nagród.
 3. Nagrody można odebrać tylko i wyłącznie osobiście w trakcie finałowej imprezy, która odbędzie się 12 listopada 2022 w godzinach 14:30-19:00. Impreza ma charakter zamknięty. Laureaci będą mogli wziąć ze sobą 1 osobę towarzyszącą. W szczególnych przypadkach dwie po uzgodnieniu z organizatorami.
 4. Jeśli zdobywca nagrody nie pojawi się na gali ich rozdania, nie straci zdobytego tytułu, lecz zdobyta nagroda będzie rozdysponowana przez przewodniczącą Jury pomiędzy pozostałych laureatów.
 5. Fundatorem nagród w konkursie są Organizatorzy oraz Sponsorzy.
 6. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  - zaaranżować dowolny utwór, najlepiej w stylu bluesowym
  - wykonania mogą być instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne
  - dodatkowym atutem będzie wykonanie piosenki w języku angielskim
  - przyjmujemy zgłoszenia od solistów i duetów
  - UTWÓR MUSI BYĆ WYKONANY, BĄDŹ WSPÓŁWYKONANY NA GITARZE BĄDŹ UKULELE
  - Zachęcamy, aby tworzyć nietuzinkowe duety, np. ukulele i banjo, gitara i skrzypce. W tej edycji szczególnie będziemy się przyglądać umiejętnościom aranżacyjnym. Bardzo mile będą widziane utwory autorskie.
  - Jedna osoba może pojawić się tylko w jednym nadesłanym filmie.
  - Ważne, aby na nagraniu było widać twarz i cały instrument.
  - Nie można korzystać z gotowych podkładów/playbacków.
 7. Plik należy wysłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie festiwalu do 27 października 2022.
 8. Film powinien mieć długość między 2-4 minut. Powinien być nagrany w dobrej jakości w układzie horyzontalnym. Film nie może być edytowany (żadnych pogłosów, cięć, napisów itp.). Maksymalny rozmiar pliku to 1GB. Możesz przesłać film bezpośrednio z telefonu.
 9. Jury konkursu rozdysponuje wśród uczestników konkursu punkty, które będzie można wymienić na produkty w sklepie internetowym Rock&Roll.
 10. Pula nagród do rozdysponowania przez jurorów wynosi 3600 zł.
 11. Ogłoszenie wyników odbędzie się 10 listopada 2022 roku.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału puli nagród.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do ocenzurowania fragmentów utworu oraz do wykluczenia z konkursu nagrań o niskiej wartości artystycznej.
 14. Dodatkową możliwą nagrodą po ustaleniu z przewodniczącą Jury będzie występ w Helston (Wielka Brytania) na Hellys International Guitar Festival. Organizatorzy pokryją koszty transportu i zapewnią akomodację, aby umożliwić artystom występ. Nagroda jest opcjonalna, zależna od możliwości i chęci laureata. Nie jest warunkiem koniecznym, aby ubiegać się o tytuł zwycięzcy.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej najpóźniej 7 dni po zakończeniu konkursu.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
 17. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do udziału w festiwalu wyraża zgodę na publikację na kanale Śpiewnika Wywroty oraz na stronie spiewnik.wywrota.pl nadesłanego filmu wraz z imieniem i nazwiskiem lub wybranym pseudonimem artystycznym.
 18. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
 19. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: spiewnik@wywrota.pl
 20. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 21. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres email spiewnik@wywrota.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres email i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
 22. Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy są zbierane i będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji.
 23. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 24. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 25. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.
 26. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.

Chwyty Dozwolone Śpiewnik Wywroty Włodawa Włodawa Rock and Roll Luminator
logo festiwalu zaprojektowane przez macrovector - www.freepik.com